Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW W KINIE „SOKÓŁ” I DDK

 

§1

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów do Kina „Sokół” i na imprezy Dąbrowskiego Domu Kultury za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.

Sprzedający – Dąbrowski Dom Kultury z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) przy ul. Kościuszki 11, NIP: 871-10-20-484 udostępniający Serwis.

Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do kina lub na imprezę DDK za pośrednictwem sieci Internet.

Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie oraz imprezie biletowanej DDK, na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę potwierdzenia zakupu i rezerwacji, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email (2 pliki).

Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na Seans / imprezę, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.

Opłata Internetowa – opłata niedoliczana do Ceny Biletu (ponoszona przez Sprzedającego) do każdego biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu, w skład której wchodzą koszty serwisu, wysyłki e-mail, dostarczenia i realizacji Biletu.

Seans - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, transmisja satelitarna wydarzenia, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.

Impreza – impreza kulturalna organizowana przez DDK w sali widowiskowej, biletowana (czyli taka, na którą wstęp nie jest wolny).

Serwis – system umożliwiający zakup biletów do kina lub na imprezę DDK za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie www.kinosokol.pl 

Operator Płatności – Centrum Rozliczeniowe Dotpay, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do kina lub na imprezę DDK, dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu biletów na seanse i imprezy kulturalne, dokonywania zwrotu ceny uiszczonej za pośrednictwem Serwisu oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem biletu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe służące do komunikacji konsumentów z kinem zawarte są na stronie internetowej Kina, do którego kupowany jest bilet.

 

§ 3

Wymogi techniczne dla zakupu biletu poprzez Serwis

Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

 1. Warunkiem otrzymania biletu w formie e-mailowej jest posiadanie przez Kupującego telefonu komórkowego lub komputera z dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej .
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie e-mail i następnie wydrukowanego przez Kupującego jest:
  • z oprogramowanie obsługujące pliki w formacie PDF,
  • drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
 3. Funkcję biletu pełni obraz na ekranie telefonu lub wydruk z poczty mailowej jednoznacznie potwierdzający dokonanie zakupu przez Dotpay lub potwierdzenie rezerwacji konkretnych miejsc na sali kinowej na dany seans / daną imprezę z koniecznością jej wykupienia w kasie kina w sposób tradycyjny (gotówką, kartą debetową, kredytową lub BLIK-iem).

§ 4

Zasady zakupu biletu i rezerwacji miejsc w Serwisie

 1. Wykupienie rezerwacji w kasie kina może odbyć się nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego seansu w danym dniu przed rozpoczęciem wybranego seansu / imprezy, najpóźniej w dniu rezerwowanego seansu. 
 2. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 3. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiąjące się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję.
 4. 1. Rezerwujący dokonuje rezerwacji miejsc, wykonując polecenia pojawiąjące się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Klienta jego treści odbywa się przez użycie ikony o treści Akceptuję                                                                                      4.2. Rezerwacja jest aktywna dopiero od momentu potwierdzenia na poczcie mailowej poprzez kliknięcie linku aktywującego wskazanego w e-mailu.     4.3. Rezerwacja zachowuje ważność tylko w przypadku wykupu biletu na zarezerwowane miejsce najpóźniej  na 60 minut przed rozpoczęciem seansu / imprezy.                                                                                                                                                                                                                                      4.4. W niektórych przypadkach (akcje marketingowe związane z promocjami, wiążące się z rekordowo wysoką frekwencją i bardzo dużym zainteresowaniem, np. „Kino na Szpilkach”) należy wykupić rezerwację do 24 godzin od jej dokonania. W przeciwnym wypadku Sprzedawca nie gwarantuje utrzymania rezerwacji.
 5. Zakup w Systemie nie jest czynnością konieczną, aby rezerwacja zachowała ważność. W przypadku niewykupienia rezerwacji za pośrednictwem Serwisu internetowego Kupujący musi dokonać tego w kasie, wpłacając należność za bilet (y) w ciągu 24 godzin od dnia rezerwacji. W przeciwnym wypadku Sprzedawca nie gwarantuje utrzymania rezerwacji
 6. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez DDK (Sprzedającego) od Operatora Płatności potwierdzenia dokonanej transakcji. Sprzedający zastrzega sobie, iż proces, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 40 minut od momentu zatwierdzenia opcji KUPUJĘ.
 7. Sprzedający niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację.
 8. W przypadku problemów technicznych z dokonaniem transakcji rezerwacji miejsca lub zakupu biletu w Systemie Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego o zaistniałej sytuacji drogą mailową (ddk0@op.pl) lub telefonicznie (14-655-9214).
 9. Wykupienie rezerwacji w kasie kina może odbyć się nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego seansu w danym dniu.

 

§ 5

Cena

 1. Kupno biletu na seans / imprezę za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
 3. Sprzedający informuje, że przy zakupie każdego biletu na seans filmowy / imprezę  za pośrednictwem Serwisu nie jest doliczana Opłata Internetowa. Pokrywa ją Sprzedający.

 

§ 6

Zasady posługiwania się biletem

 1. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową, lub
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym potwierdzenie transakcji zakupu, lub
  • w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej – poza kolejnością, w celu odbioru biletu.  Zgłoszenie się do kasy poniżej 60 minut przed rozpoczęciem seansu / imprezy nie może się odbyć poza kolejnością kupujących bilety w sposób tradycyjny i nie gwarantuje ważności rezerwacji (zob. § 4.p.4 Regulaminu).
 2. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany przez biletera DDK i przekazany do kasy w celu uzyskania biletu standardowego, który można odebrać w kasie po zakończeniu seansu.
 3. Przekazanie Biletu przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym / imprezie, na który / którą został zakupiony bilet.
 4. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 3 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy / imprezę.

 

§ 7

Zasady zwrotu ceny

 1. Zwrot ceny biletu uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się seansu / imprezy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w pkt 1, Sprzedający dopuszcza jednak zwrot ceny biletu, w przypadku rezygnacji Kupującego z uczestnictwa w seansie / imprezie, na który / którą zakupił uprzednio bilet. Z opisanej wyżej rezygnacji z uczestnictwa w seansie / imprezie Kupujący może skorzystać tylko i wyłącznie do 60 minut przed rozpoczęciem seansu / imprezy, na który / którą  został zakupiony bilet. Po tym czasie zwrot nie jest możliwy.
 4. Celem otrzymania zwrotu należy:
  • zgłosić się do kasy kina, do którego bilet został zakupiony oraz
  • podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.
 5. Zwrot dokonywany jest w formie zwrotu gotówki.

 

§ 8

Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kina (ddk0@op.pl) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,
  • datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 3. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności – www.dotpay.pl .

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający (dane w §1 Regulaminu).
 2. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez DDK w celach realizacji zamówienia, a także w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. Pod warunkiem uzyskania przez DDK odrębnej zgody Kupującego, jego dane osobowe będą przetwarzane przez DDK w celach marketingowych kontrahentów DDK.
 3.  Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 10

Zmiana repertuaru

 1. W przypadku zmian w repertuarze Kina / kalendarza imprez DDK Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego, który dokonał rezerwacji lub zakupił bilet, o zmianach.
 2. Rezerwacja i zakup nie traci w przedstawionym w p.1 przypadku ważności.
 3. Kupujący może w przedstawionym w p.1 przypadku zrezygnować z rezerwacji / nabycia biletu. W przypadku opłacenia transakcji zostanie mu w takiej sytuacji zwrócona kwota w wysokości 100% gotówką w kasie DDK lub przelewem bankowym na podany nr rachunku.
 4. Korespondencja odbywać się będzie drogą mailową na podany w formularzu rezerwacyjnym adres. W razie nieskuteczności powyższego rozwiązania (brak mailowego potwierdzenia odebrania wiadomości do 24 godzin – telefonicznie, o ile Kupujący podał w formularzu nr kontaktowy).

§ 11

Konsekwencje dyscyplinarne

 1. Kupujący, w przypadku złamania § 4. p.4 Regulaminu, nie będzie mógł ponownie dokonać rezerwacji ani zakupu biletu w Systemie, chyba że skutkiem niepotwierdzenia rezerwacji była rezygnacja potwierdzona mailowo lub telefonicznie (co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem seansu / imprezy).
 2. W przypadku złamania § 4. p.4 Regulaminu Sprzedający bezpośrednio po tym zdarzeniu powiadomi e-mailem Kupującego o konsekwencjach zdarzenia.
 3. W przypadku ponownej próby dokonania rezerwacji / zakupu w Systemie przez Kupującego Sprzedający usunie z pozycji administratora wszystkie rezerwacje danego Kupującego.
 4. DDK może w szczególnych, rozpatrywanych indywidualnie przypadkach odblokować kolejne próby dokonania rezerwacji przez Kupującego, który złamał § 4. p.4 Regulaminu (wymagana zgoda dyrektora DDK).

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827 oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i na stronie internetowej www.kinosokol.pl  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez DDK. O planowanej zmianie Sprzedający poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

Podstawowe informacje

PODSTAWOWE INFORMACJE O USŁUDZE E-SPRZEDAŻY I E-REZERWACJI

 1. Dąbrowski Dom Kultury z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) przy ul. Kościuszki 11 udostępniająca Serwis.
 2. Przedmiot świadczenia Sprzedającego – Bilet uprawniający do udziału w seansie / imprezie biletowanej i rezerwacja miejsca / miejsc upoważniająca do zakupu biletu / biletów na wybrane miejsca.
 3. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w kinie / w sali widowiskowej DDK na imprezie biletowanej na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma formę potwierdzenia zakupu i rezerwacji, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email (2 pliki).
 4. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na seans / imprezę, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
 5. Opłata Internetowa – opłata niedoliczana do Ceny Biletu (ponoszona przez Sprzedającego) każdego biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu, w skład której wchodzą koszty serwisu, wysyłki e-mail, dostarczenia i realizacji biletu.
 6. Seans - projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, transmisja satelitarna wydarzenia, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 7. Impreza – impreza kulturalna organizowana przez DDK w sali widowiskowej, biletowana (czyli taka, na którą wstęp nie jest wolny).